ניווט באתר > דף הבית>�������� ������������

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

חדשות ועדכונים בעיר

כתב התחייבות - הרשמה לתכנית מרו"ם - תכנית מחוננים מצטיינים | שנת הלימודים תשפ"ג מצטיינים כיתה ו' - ו' מצטיינים - יום ד'

כתב התחייבות - הרשמה לתכנית מרו"ם - תכנית מחוננים מצטיינים | שנת הלימודים תשפ"ג מצטיינים כיתה ו' - ו' מצטיינים - יום ד'

הנחיות למילוי הטופס:

מצטיינים כיתה ו' - ו' מצטיינים - יום ד'

רישום לתכנית מרו"ם (להלן - "מרו"ם") יעשה במזכירות מרו"ם, רח' הרב שאולי 8, אשדוד או באתר האינטרנט של החברה www.ironit.org.il או בטלפון 08-8657547. בעת רישום במרו"ם ייחתם כתב התחייבות זה. בעת רישום שנעשה באינטרנט/טלפון הנני מתחייב להדפיס כתב התחייבות זה, למלאו, לחתום עליו ולמסור אותו למרו"ם.
אנו, הח"מ, ההורים של הילד/ה שפרטיו/ה הינם כדלקמן (להלן - "ילדנו/ילדתנו")
אנו מעוניינים לרשום את ילדנו/ילדתנו למרכז מרו"ם ("מרכז רוח ומדע ע"ש מיכל חיים ז"ל") (להלן - "מרו"ם") ומצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן
1. פעילות מרו"ם
מרו"ם הינה תכנית לימודים המיועדת למחוננים ומצטיינים בתחומם, בפיקוח משרד החינוך, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ובחסות מנהל החינוך עיריית אשדוד.
2. שיבוץ ילדים בכיתות תכנית מרו"ם
2.1 אנו מסכימים כי שיבוץ הילד/ה בכיתת מרו"ם יעשה עפ"י גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה, ולפי שיקול הדעת הבלעדי של הגורמים האחראים על כך במרו"ם.
2.2 ידוע לנו כי מרכז מרו"ם רשאי לערוך שינויים בכיתות ו/או במבנה קבוצות הלימוד, לפי העניין, ע"י איחוד ו/או פיצול כיתות ו/או קבוצות לימוד קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים למרו"ם בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר הילדים המשתתפים בכיתות מרו"ם במהלך השנה, וזאת בכל מועד לאחר חתימתנו על כתב התחייבות זה, וכן מרו"ם רשאי להוסיף ו/או לגרוע את מספרם של הילדים בכיתות ו/או בקבוצות הלימוד בכל מועד לאחר חתימתנו על כתב התחייבות זה, ולרבות במהלך שנת הלימודים בהתאם לצורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מרו"ם. אולם, בכל מקרה מספר הילדים במרו"ם יהא בהתאם להוראות והנחיות משרד החינוך האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, ועיריית אשדוד.
3. מועדי פעילות מרו"ם
3.1 הפעילות במרו"ם תתקיים החל מיום 11.9.2022 ועד ליום 22.6.2023 (להלן - "שנת הלימודים"), על פי לוח הפעילות של מרכז מרו"ם שיפורסם בתחילת שנת הלימודים ולוח החופשות של משרד החינוך שנוסחו העדכני מצ"ב כנספח ב' לכתב התחייבות זה (כפוף לשינויים שייקבע משרד החינוך), בכפוף לאילוצים זמניים של מרו"ם, לרבות אך לא רק הפסקת פעילות זמנית בשל כח עליון, סגירת מרו"ם עפ"י צו, הוראה או הנחיה של רשות מוסמכת (כגון: משרד החינוך, פיקוד העורף, עיריית אשדוד, וכד').
3.2 ככל שהרשויות המוסמכות יגבילו את פעילות מרו"ם והנחיות אגף מחוננים במשרד החינוך יורה על למידה מקוונת, תתקיים הפעילות באופן מקוון, ללא שינוי בתשלומים נשוא הסכם זה ו/או ביתר הוראות בהסכם זה. ככל שהרשויות המוסמכות יגבילו את פעילות מרו"ם והנחיות אגף מחוננים במשרד החינוך יורה על למידה מקוונת , תתקיים הפעילות באופן מקוון, ללא שינוי בתשלומים נשוא הסכם זה ו/או ביתר הוראות בהסכם זה.
3.3 פעילות הלימודים במרו"ם עבור הילד/ה תרוכז ביום אחד בשבוע עפ"י ימים שיפורסמו ויועברו דרך בתי הספר בהם לומדים הילדים. מרכז מרו"ם רשאי לשנות את המועדים והשעות מעת לעת לפי שיקול דעתו בהודעה מראש.
4. ביטול ההרשמה למרו"ם
4.1 ככל ונבקש מהחברה לבטל התקשרות זו, הבקשה תעשה אך ורק באמצעות הגשת טופס ביטול/שינוי של פעילות בנוסח המצ"ב בחלון התקנון בסוף כתב התחייבות זה, והמצאתו למרו"ם באמצעות שליחתו באופן מקוון מרכז מרו"ם באמצעות דוא"ל merkaz18@gmail.com או פקס' 08-8657547 או דואר/מסירה ידנית במזכירות מרו"ם, רח' הרב שאולי 8, אשדוד ובכפוף לאישור מרו"ם על קבלתו.
4.2 עם קבלת הבקשה היא תיבדק על ידכם ותודיעו לנו על קבלתה בטלפון או בדוא"ל.
4.3 בנוסף לתמורה החודשית היחסית שעלינו לשלם לכם עד למועד כניסתו לתוקף של הביטול אנו נשלם לכם דמי ביטול כמפורט להלן (להלן "דמי הביטול").
4.3.1 ביטול התקשרות שייעשה עד 14 ימים ממועד הרישום - אנו נשלם לכם דמי ביטול בשיעור של 5% מהתמורה (כהגדרתה לעיל - תמורה שנתית עבור כל תקופת ההתקשרות) או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם. ביטול לאחר מועד זה יחייב בתשלום דמי ביטול שיחושבו לפי המפורט להלן.
4.3.2 ביטול התקשרות שייעשה לאחר חלוף 14 ימים ממועד הרישום ועד לא יאוחר מיום 31.3.2023 במהלך תקופת ההתקשרות -
(1) ככל וההודעה נמסרה לחברה עד היום ה-14 לחודש - אנו נשלם לכם דמי ביטול של חודש אחד.
(2) ככל וההודעה נמסרה לחברה החל מהיום ה-15 לחודש - אנו נשלם לכם דמי ביטול שיחושבו לפי יתרת החלק היחסי של התמורה לתשלום באותו החודש בו ניתנה הודעת ביטול (סכום התשלום החודשי) בצירוף החלק היחסי של התמורה עבור מחצית החודש העוקב.
4.3.3 ביטול התקשרות שייעשה לאחר חלוף 14 ימים ממועד הרישום ולאחר יום 31.3.2023 - אנו נשלם לכם דמי ביטול שיחושבו לפי יתרת התמורה (השנתית) שטרם שולמה על ידנו.
4.4 תשלום דמי הביטול ישולמו לכם על ידנו באופן מידי בתשלום אחד במועד הביטול.
4.5 החל ממועד כניסת ביטול ההתקשרות לתוקף לא נוכל / יוכל ילדנו/ילדתנו להשתתף בפעילות מרו"ם.
4.6 תשלומים ששולמו על ידנו מראש, ככל ששולמו, יוחזרו לנו באותו אמצעי תשלום בו שולמו בקיזוז התמורה החודשית היחסית שעלינו לשלם לכם עד למועד כניסתו לתוקף של הביטול ובקיזוז דמי הביטול, למעט תשלומים ששולמו במזומן שיוחזרו לנו בשיק של החברה. לא יינתנו החזרים בגין תשלומי ביטוח, ציוד וחומרים, ככל שאלה שולמו על ידנו.
4.7 החזר כספי בגין מחלה אפשרי רק בגין היעדרות של יותר מ-30 ימים בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים שיוגש למזכירות מרו"ם בתוך 14 ימים מהמועד בו הסתיים אישור המחלה. אישור מחלה שיוגש לאחר 14 ימים ממועד סיום המחלה לא יכובד על ידי החברה.
5. התמורה
5.1 התמורה שנשלם לחברה עבור ההשתתפות בלמידה הינה תמורה שנתית עבור שנת לימודים מלאה בסך 1,650 ש"ח (להלן - "התמורה"). התמורה תשולם לכם בתשלומים, מידי חודש בחודשו במהלך תקופת ההתקשרות.
5.2 ילד/ה שפעילותו במרו"ם תחל לאחר תחילת שנת הלימודים ישלם תמורה שנתית שתחושב לפי היחס שבין התמורה השנתית עבור שנת לימודים מלאה המפורטת בסעיף 7.1 להלן לבין יתרת התקופה עד לתום שנת הלימודים. במקרה זה תשולם התמורה במספר תשלומים מידי כל חודש במהלך יתרת שנת הלימודים.
5.3 אנו מתחייבים בזאת לשלם לחברה את התמורה וכן את יתר התשלומים הנוספים הנובעים מכתב התחייבות זה באמצעות חיוב כרטיס האשראי בעסקת תשלומים או שיקים או כל אמצעי תשלום אחר על פי אישור החברה.
5.4 אנו נשאר אחראים לתשלום שכר הלימוד ויתר התשלומים הנוספים גם אם יבוצע התשלום השוטף שלא באמצעותנו אלא באמצעות צד ג'.
5.5 כנגד התשלום תימסר קבלה.
5.6 אי-תשלום התמורה ויתר התשלומים נשוא כתב התחייבות זה במלואם ו/או במועדם יהווה הפרה יסודית של כתב התחייבות זה ויאפשר לחברה לנקוט כנגדנו בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, ולרבות הפסקת השתתפות ילדנו/ילדתנו בצהרון, אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה יסודית כאמור.
5.7 כל תשלום שישולם שלא במועדו יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית פיגורים שנתית בשיעור של 8%, החל מהמועד הקבוע לתשלום התמורה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
5.8 בגין כל תשלום שלא יכובד על ידי הבנק/חברת אשראי תגבה החברה דמי טיפול בסך 25 ש"ח.
5.9 אנו נישא בתשלום הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד בגין הליכי גביית סכומים שלא שולמו במועד. החברה זכאית לגבות מלקוח שלא שילם את החוב לחברה סך של 275 ש"ח בגין עלות מכתב התראה לפני תביעה.
5.10 אנו מתחייבים בזאת לשלם את מלוא התמורה (כהגדרתה לעיל) ויתר התשלומים המפורטים בהסכם זה גם במקרה של היעדרות ילדנו/ילדתנו מפעילות מרו"ם מסיבה כלשהי וכל עוד לא בוטלה השתתפותו בפעילות בכתב.
5.11 מוסכם עלינו שככל ויוחלט ע״י החברה לאחר התייעצות עם מנהל/ת מרו"ם כי מסיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה שהיא, ילדנו/ילדתנו אינו/ה מתאים/ה למסגרת מרו"ם, אזי החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציאו/ה מפעילות מרו"ם בהתראה של 5 ימים מראש. במקרה האמור תשולם התמורה היחסית עד לתום חודש הוצאתו של הילד/ה בפועל ממרו"ם.
6. הנחות
6.1 ידוע לנו שניתן להגיש למזכירות מרו"ם בקשה להנחה בתשלום התמורה עד ליום 30.11.2022
6.2 הבקשה תוגש בטופס ייעודי אותו ניתן לקבל במזכירות מרו"ם. לטופס הבקשה יש לצרף צילום ת.ז. של אחד ההורים עם ספח בו מופיעים כל הילדים, ותלושי שכר של ההורים. החברה רשאית לדרוש מאיתנו מסמכים נוספים לפי שיקול דעתה.
6.3 הבקשה תיבחן על בסיס קריטריונים שונים שייקבעו על ידי האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, מרו"ם והחברה.
6.4 עד להכרעה סופית בבקשה נשלם לכם תשלום מלא בגין הפעילות.
6.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל תינתן הנחה לרישום אחים מאותה משפחה כמפורט להלן: רישום אח שני יקנה 10% הנחה לאחד מהאחים (שסכום התשלום בגינו הוא הנמוך מבין השניים). רישום אח שלישי יקנה 15% הנחה לאחד מהאחים (שסכום התשלום בגינו הוא הנמוך מבין השלושה).
7. הגעה ואיסוף ילדנו/ילדתנו
7.1 תכנית מחוננים המתקיימת בבוקר - הגעת התלמידים באופן עצמאי למרו"ם. הננו מתחייבים לאסוף את ילדנו/ילדתנו עד לא יאוחר ממועד סיום הפעילות בשעה 13:30. הילדים ישוחררו לביתם בתום הפעילות.
7.2 תכנית "מצטיינים" המתקיימת לאחר יום הלימודים - הגעת התלמידים מבתי הספר המזינים למרו"ם באמצעות הסעה מאורגנת. הננו מתחייבים לאסוף את ילדנו/ ילדתנו עד לא יאוחר ממועד סיום הפעילות בשעה 16:00. הילדים ישוחררו לביתם בתום הפעילות.
8. בעיות בריאות ורגישויות מיוחדות
8.1
8.2 מילוי שגוי או חלקי של פרטי בריאות הילד המפורטים בהשלמה לכתב התחייבות זה, עשוי לגרור את הפסקת השתתפות ילדנו/ילדתנו בפעילות מרו"ם.
8.3 אנו מצהירים כי ילדנו/ילדתנו משתמש בכוחות עצמו בציוד הרפואי/תרופות לטיפול במגבלה. ידוע לנו כי על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות מרו"ם ליתן תרופות לילדים.
8.4 אנו נודיע לחברה על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי של ילדנו/ילדתנו ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה מיד עם גילוייה וכן מתחייבים להמציא לחברה כל מסמך רפואי רלוונטי אודות המגבלה של ילדנו/ילדתנו טרם תחילת הפעילות במרו"ם.
8.5 ידוע לנו כי ככל שילדנו/ילדתנו אלרגי למזון, אנו נספק לו/לה מזון המתאים לסוג האלרגיה, שאם לא כן החברה לא תוכל לקלוט את ילדנו/ילדתנו למרו"ם.
8.6 אנו מתחייבים בזאת כי לא נשלח את ילדנו/ילדתנו למרו"ם ככל ואינו/ה מרגיש/ה טוב או חולה (כגון: חום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת). החזרת ילדנו/ילדתנו למרו"ם לאחר שובו מחופשת מחלה מותנית בהמצאה לצוות מרו"ם של אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הוא/היא בריא/ה ויכול/ה להיות בחברת ילדים מבלי להדביקם במחלות.
8.7 אנו מתחייבים כי במידה וילדנו/ילדתנו חולה, לא מרגיש/ה טוב או כל סיבה אחרת, יצור עמנו קשר צוות מרו"ם באמצעות אחד ממספרי הטלפון המפורטים בכתב התחייבות זה ו/או בפרטי ההרשמה באתר האינטרנט. אנו נגיע מיד למרו"ם לאסוף את ילדנו/ילדתנו ככל והוא חולה או אינו/ה חש/ה בטוב.
8.8 מוסכם עלינו כי האחריות בהבאת ילדנו/ילדתנו למרו"ם ו/או אי הוצאתו ממרו"ם, כאשר הינו חולה ו/או שאינו/ה מרגיש/ה בטוב חלה עלינו בלבד.
8.9 ידוע לנו שכל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה במרו"ם יחולו במלואן על חשבון החברה (לרבות אמבולנס, וכד').
9. הסכמה לקבלת מידע מצוות בית הספר
אנו נותנים הסכמתנו למסירת מידע ולקיום בירורים של צוות מרו"ם עם יועצת/צוות ביה"ס בו לומד ילדנו/ילדתנו.
10. ביטוח
ידוע לנו כי החברה ערכה ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריות החברה לנזקי גוף העלולים להיגרם ילדנו/ילדתנו עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה במרו"ם וזאת מחמת רשלנותה ו/או מי מטעמה. נוסף על כך ידוע לנו כי ילדנו/ילדתנו מבוטח במסגרת ביטוח תאונות אישיות הקיים במערכת החינוך.
11. צילומים
12. כללי
12.1 החברה אינה אחראית לאובדן חפצים או רכוש של המשתתפים בפעילות מרו"ם.
12.2 כל הארכת מועד ו/או הימנעות מנקיטת צעדים מצד החברה על תשלום כלשהו, לא ייחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין, אלא אם הוויתור, ההסכמה הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
12.3 כתב התחייבות זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, טרם חתימת כתב התחייבות זה.
12.4 כל שינוי ו/או תוספת לכתב התחייבות זה ייעשו במפורש ובכתב וכל עוד לא נעשו כך לא יהיה להם תוקף מחייב כלפי הצדדים.
12.5 בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשרות (בזק ושירותים), תשמ"ב - 1982 אנו נותנים הסכמתנו למשלוח הודעות, מסרונים, ודוא"ל של החברה בדבר מידע ופרטים בקשר לשירותים נשוא כתב התחייבות זה לכל אמצעי ההתקשרות שמסרנו.
12.6 הכתובת, הטלפון ויתר הפרטים שציינו בעת ההרשמה היא כתובתנו וכי נודיע לחברה באמצעות מזכירות מרו"ם בכתב ומראש על כל שינוי כתובת. משלוח כל הודעה לכתובת הנ"ל יחשב כאילו הגיע לכתובתנו 4 ימים לאחר משלוח ההודעה בדואר רשום.
נספח חופשות- ימים שבהם לא תהיה פעילות במרום
חופשה | ה-ה | 1-8/9/2022
ראש השנה | א-ג | 25-27/9/2022
חופשה | ד-ב | 28/9/2022 - 3/10/2022
יום כיפור | ג-ד | 4-5/10/2022
גשר | ה | 6/10/2022
סוכות | א-ג | 9-18/10/2022
חופשה | ד-ה | 19-20/10/2022
גשר | א-ב | 18-19/12/2022
חנוכה | ג-ב | 20-26/12/2022
"חופשת סמסטר מצטיינים " | א-ב-ד-ה | 5-9/2/2023
גשר | א | 3/5/2023
תענית אסתר | ב | 3/6/2023
פורים | ג-ד | 7-8/3/2023
גשר | ה | 9/3/2023
גשר | א-ב | 26-27/3/2023
חופשת פסח | ג-ה | 28/3-13/4/2023
יום הזיכרון | ג | 25/4/2023
יום העצמאות | ד | 26/4/2023
ל"ג בעומר | ג | 9/5/2023
שבועות | ה | 25/5/2023
שנת הלימודים במרו"ם תסתיים בשבוע של 18.6.2023
ולראיה באנו על החתום
מין
חתמו כאן

התקנון

לטופס ביטול של פעילות במרו"ם לחצו כאן


סמנו V ליד "אני לא רובוט"