ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה העירונית

הנחיות למילוי הטופס:

נא למלא את הפרטים בצורה ברורה, מובנת ומסודרת

 

פרטי המשתתף:
פרטים על הכנסות ההורים:
פרטי האב
פרטי האם
הצהרת המבקש:
כל הפרטים שמסרתי בעת הגשת הבקשה דלעיל הם נכונים ומלאים, אני מסכים שתבדקו אותם בכל דרך שתמצאו לנכון , הממצאים עשויים להשפיע על הדרגה שנקבעה
אני יודע כי אם יתברר שהפרטים שמסרתי אינם נכונים או מלאים אשלם תשלום מרבי ללא כל הנחות.
אני מתחייב להודיע למתנ"ס במידה ויחול כל שינוי בפרטים שמסרתי בטופס הבקשה וזאת תוך שבועיים ממועד השינוי, שאם לא כן עלולה להתבטל דרגת ההנחה שנקבעה.
ידוע לי כי על מנת לדון בבקשת ההנחה עליי לצרף את המסמכים הבאים העשויים להשפיע על שיעור התשלום
1. צילום ת.ז.+ שמות הילדים הרשומים
2. שכיר- תלוש שכר אחרון לכל אחד מבני הזוג
3. עצמאי – פרטי הכנסה ע"פ דוח שומה
4. במידה ואין הכנסה מעצמאי או שכיר- להביא אישור מביטוח לאומי על הבטחת הכנסה או אישור המעיד על היעדר הכנסה
5. חד הורי - אישור תשלום דמי מזונות + אישור תשלום מביטוח לאומי (בהליך גירושין ללא סטטוס יש להביא אישור מביהמ"ש)
6. נכה- יש להביא אישור מביטוח לאומי על קצבת נכות
7. אלמן/ה – להביא אישור מביטוח לאומי על קצבת שארים
8. במידה ומטופל רווחה – להביא מכתב מעו"ס
9. עולה חדש – תעודת עולה (עד 5 שנים)
ללא הצגת כל המסמכים יקבע התשלום המרבי
אין המתנ"ס מתחייב להיענות לבקשה זו, הקליטה והשיבוץ יעשו בהתאם לנהלים הנהוגים במתנ"ס התשלום עשוי להשתנות לפי וועדת הנחות.
לאחר הגשת הבקשה לא יתקבלו מסמכים נוספים לערעור אלא, בגין מאורעות שאירעו לאחר הגשת הבקשה.
עד להחלטת הועדה ישולם מחיר מלא.