ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

חדשות ועדכונים בעיר


  • תושבים יקרים, ההרשמה לקייטנות הקיץ 2020 הסתיימה !!!

כתב התחייבות - הרשמה לצהרון תשעט (מרכז קהילתי)

הנחיות למילוי הטופס:

הנדון: כתב התחייבות - הרשמה לצהרון (מרכז קהילתי)


פרטי ההורה ופרטי הילד הינם כמפורט בטופס ההרשמה המקוון.

עם לחיצתנו על אישור ההרשמה המקוון אנו נותנים בזאת הסכמתנו לכל האמור בכתב התחייבות זה.

1. שיבוץ ילדים בכיתות הצהרון

1.1 אנו מסכימים כי שיבוץ הילד/ה בכיתת הצהרון יעשה עפ"י גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה, ולפי שיקול הדעת הבלעדי של הגורמים האחראים על כך בחברה.
1.2 ידוע לנו כי החברה רשאית לערוך שינויים בכיתות הצהרון ו/או במבנה קבוצות הלימוד ו/או במסגרות החינוך בחברה, לפי העניין, ע"י איחוד ו/או פיצול כיתות ו/או קבוצות לימוד קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר הילדים המשתתפים בכיתות הצהרון במהלך השנה, וזאת בכל מועד לאחר חתימתנו על כתב התחייבות זה, וכן החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע את מספרם של הילדים בכיתות ו/או בקבוצות הלימוד בכל מועד לאחר חתימתנו על כתב התחייבות זה, ולרבות במהלך שנת הלימודים בהתאם לצורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אולם, בכל מקרה מספר הילדים בצהרון יהא בהתאם להוראות והנחיות משרד החינוך.

2. מועדי פעילות הצהרון

2.1 הפעילות בצהרון תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים במשך 10 חודשי פעילות החל מיום 1.9.2018 ועד ליום 30.6.2019 (להלן - "שנת הלימודים"), למעט הפסקת פעילות זמנית מסיבות שאינן תלויות בחברה בשל כח עליון, לרבות בשל סגירת הצהרון עפ"י צו, הוראה או הנחיה של כל רשות מוסמכת (כגון משרד הכלכלה, פיקוד העורף, עיריית אשדוד), והננו נותנים בזאת הסכמתנו המפורשת כי גם במקרה של הפסקת פעילות זמנית כאמור נמשיך לשאת בתשלום שכר הלימוד.
2.2 ככל שבוטלו ימי/שעות הפעילות בצהרון רשאית החברה להחזירם לנו במועדים אחרים בהם אין פעילות של הצהרון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.3 הצהרון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון כפי שייקבע ע"י משרד החינוך. אולם, מוסכם כי בימי הלימוד הראשונים של שנת הלימודים ייתכן ונתבקש להוציא את הילד/ה מהצהרון בשעה מוקדמת יותר כפי שייקבע ע"י מנהל/ת הצהרון.
2.4 שעות פעילות הצהרון בשנת הלימודים, הינם בימים א' - ה', החל מסיום הלימודים ועד לשעה 17:00. בימי החופשות על פי לוח החופשות של משרד החינוך, שאינם בערבי חג, חגי ומועדי ישראל, יפעל הצהרון במתכונת שתפורסם בתחילת שנה במרכזים הקהילתיים.

3. הרשמה לצהרון

3.1 קבלת הילד/ה לצהרון מותנית בתשלום דמי רישום על חשבון שכר הלימוד בסך 180 ש״ח (להלן - "דמי הרישום").
3.2 מועדי ההרשמה לצהרון נקבעים ע״י החברה ומפורסמים במרכז הקהילתי המפעיל את הצהרון.
3.3 למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להחליט על ביטול הפעילות בכיתות הצהרון אם לא ירשמו לפעילות לפחות 20 משתתפים, אך החברה רשאית לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את מספר המשתתפים המינימלי מעת לעת. ככל והחברה תחליט לבטל את הפעילות בצהרון ו/או בכיתות הצהרון בהתאם לאמור לעיל, תימסר לנו על כך הודעה מאת החברה עד לא יאוחר מיום 15/8/18.
אנו מתחייבים בזאת להיערך למקרה בו תינתן הודעה על ידי החברה על אי פתיחת הצהרון לאחר תום מועד ההרשמה לצהרון כאמור לעיל.

4. ביטול ההרשמה לצהרון

ביטול הרישום של הילד/ה לצהרון ייעשה בכפוף למועדים ולהוראות שלהלן:
4.1 לפני תחילתה של שנת הלימודים, המועד האחרון בו אנו רשאים לבטל את הרישום לצהרון ללא תשלום כלשהו לחברה, למעט דמי הרישום הינו עד לא יאוחר מיום 20/8/18, ביטול לאחר תאריך זה אך לפני תחילת שנת הלימודים הינו בכפוף לתשלום שכר לימוד מלא לחודש ספטמבר.
4.2 לאחר תחילת שנת הלימודים, בקשות לביטול הרישום לצהרון שתוגשנה עד ליום ה- 15 לכל חודש יהיו כפופות לתשלום שכר הלימוד המלא בגין אותו חודש. בקשות לביטול רישום ילדנו/ילדתנו מהצהרון יומצאו לחברה באמצעות טופס הודעה מתאים שניתן לקבל במזכירות החברה / מזכירות המתנ"ס וייעשו שבועיים מראש.

5. איסוף ילדנו/ילדתנו מהצהרון

5.1 הננו מתחייבים לאסוף את ילדנו/ילדתנו מהצהרון עד לא יאוחר מהשעה 17:00 (להלן - "שעת היציאה").
5.2 אנו מתחייבים בזאת לשלם לחברה סך של 30 ש״ח עבור כל 15 דקות איחור משעת היציאה.
5.3 משך האיחור ושיעור התשלום בגינו ירשם בפנקס האיחורים שבצהרון. סך הסכום הכולל בגין כלל האיחורים בחודש יצטרף לסכום קרן שכר הלימוד בגין אותו חודש וישולם במועד התשלום החודשי.
5.4 החברה שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את השתתפות הילד/ה בפעילות הצהרון במקרים של איחורים רבים ו/או איחורים בלתי סבירים ובמקרים אלה, הננו מתחייבים לשלם את מלוא שכר הלימוד כאמור בסעיף 6 להלן.
5.5 הולכת ילד לצהרון תעשה באחריות המרכז הקהילתי לרבות הסעות במידה ויש, הולכה מהצהרון תעשה באחריות ההורים.
5.6 הננו מתחייבים בזאת לפרט בחלק ב' לכתב התחיבות זה את שמות המבוגרים הרשאים להוציא את הילד/ה מהצהרון מלבדנו. מובהר לנו, כי מסירת הילד/ה למי ששמו לא צוין בטופס הנ״ל תיאסר למעט אם ניתנה על כך הודעה מראש למנהלת הצהרון וכנגד הצגת תעודה מזהה.

6. שכר הלימוד

6.1 שכר הלימוד בצהרון הינו בסך של 780 ש"ח לחודש במהלך שנת הלימודים. מובהר בזאת כי תיתכן עליית מחירים במהלך השנה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן, וככל והמחיר יועלה תינתן על כך הודעת החברה מראש לא פחות מ- 30 ימים טרם כניסתו לתוקף של המחיר החדש (להלן - "שכר הלימוד"). יובהר כי המחיר אינו כולל את ימי החופשה שבגינו יגבה תשלום נוסף של 105 ₪ לחודש.
6.2 אנו מתחייבים בזאת לשלם לחברה את דמי הרישום במעמד הרישום, אשר יקוזזו עם תשלום שכר הלימוד של החודש הראשון בצהרון. ידוע לנו כי דמי הרישום לא יושבו לנו במקרה של ביטול הרישום לצהרון.
6.3 אנו מתחייבים בזאת לשלם לחברה את שכר הלימוד וכן את יתר התשלומים הנוספים הנובעים מכתב התחייבות זה באמצעות הוראת קבע בחשבון הבנק או חיוב כרטיס האשראי בעסקת תשלומים או שיקים או כל אמצעי תשלום אחר שקיבל את אישור החברה.
6.4 מובהר בזאת, כי אנו נשאר אחראים לתשלום שכר הלימוד ויתר התשלומים הנוספים גם אם יבוצע התשלום השוטף שלא באמצעותנו אלא באמצעות צד ג'.
6.5 ילד/ה שמתחיל את פעילותו בצהרון לאחר תחילת שנת הלימודים ישלם בחודש פעילותו הראשון שכר לימוד יחסי ליתרת החודש בה השתתף בפעילות הצהרון.
6.6 בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"ה - 1965, וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי החברה ע"פ כל דין. כמו כן הננו מתחייבים לשלם את כל הוצאות החברה שיוצאו בקשר עם גביית החוב, לרבות אגרות ושכ״ט עו״ד.
6.7 אנו מסכימים בזאת כי החברה תהא רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, באמצעות כל אמצעי תשלום אותו בחרנו.
6.8 אנו מתחייבים בזאת כי באם תשלום הוראת קבע או כרטיס האשראי שלנו לא יכובד ע״י הבנק, נשלם את תשלום שכר הלימוד בתוספת עמלות בהם חוייב חשבונכם בגין אי כיבוד הוראת התשלום הנ"ל.
6.9 החברה תהא רשאית להפסיק השתתפותו של הילד/ה בפעילות הצהרון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו בשכר הלימוד או יתר התשלומים המתחייבים מכח כתב התחייבות זה, ולא פחות מ-5 ימים לאחר שתשלח לנו החברה התראה בכתב לכתובתנו הרשומה במבוא להסכם זה.
6.10 אנו מתחייבים בזאת לשלם את מלוא שכר הלימוד גם במקרה של היעדרות הילד/ה מהצהרון מסיבה כלשהי וכל עוד לא בוטלה השתתפות הילד/ה בצהרון.
6.11 אנו מסכימים בזאת כי במידה ויוחלט ע״י החברה לאחר התייעצות עם מנהל הצהרון כי מסיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה שהיא, הילד/ה אינו/ה מתאים/ה למסגרת הצהרון, אזי החברה שומרת לעצמה את הזכות להוציאו/ה מהצהרון בהתראה של 14 יום מראש. במקרה האמור ישולם שכר הלימוד בחודש הוצאתו של הילד/ה בפועל מהצהרון.

7. בעיות בריאות ורגישויות מיוחדות

7.1 אנו מתחייבים בזאת למלא בהקפדה את כל הנתונים והפרטים המפורטים בחלק ג' לכתב התחייבות זה, לרבות ציון רגישויות, מגבלות ו/או בעיות ו/או מחלות כרוניות ו/או הפרעות אחרות מהן סובל/ת ילדנו/ילדתנו.
7.2 אנו מתחייבים בזאת כי במידה והילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי (לרבות אלרגיה), נחתום גם על כתב התחייבות מיוחד בנוגע לילדים עם מגבלה רפואית ונפעל על פי האמור בו וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה לצהרון.
7.3 אנו מצהירים בזאת כי הודגש בפנינו שמילוי לא נכון ו/או מדויק ו/או לא שלם של פרטי בריאות הילד המפורטים בחלק ג' לכתב התחייבות זה, עשוי לגרור את הפסקת השתתפות הילד/ה בפעילות הצהרון.
7.4 אנו מתחייבים להודיע לחברה על כל שינוי במצבו/ה הרפואי של הילד/ה ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם היווצרה ובאחריותנו למלא את כתב ההתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות.
7.5 אנו מתחייבים בזאת כי לא נשלח את ילדנו/ילדתנו לצהרון במידה ואינו/ה מרגיש/ה טוב או חולה (כגון: חום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת) והננו מצהירים בזאת שהודגש בפנינו שהחזרת הילד/ה לצהרון מותנית בהמצאה לצוות הצהרון של אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הוא/היא בריא/ה ויכול/ה להיות בחברת ילדים מבלי להדביקם במחלות.
7.6 אנו מתחייבים להגיע מיד לצהרון בכל דרישה לאסוף את הילד/ה החולה ו/או אם אינו/ה מרגיש/ה בטוב.
7.7 אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון ליתן תרופות לילדים.
7.8 אנו מצהירים כי ידוע לנו שכל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה בצהרון יחולו במלואן על חשבון החברה (לרבות אמבולנס, וכד').
7.9 אנו מצהירים ומסכימים בזאת כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהו בהבאת הילד/ה לצהרון ו/או אי הוצאתו מהצהרון, כאשר הוא/היא חולה ו/או שאינו/ה מרגיש/ה בטוב חלה על ההורים בלבד.
7.10 אנו מתחייבים כי במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש/ה טוב או כל סיבה אחרת, יצרו עמנו קשר נציגי הצהרון באמצעות אחד ממספרי הטלפון המפורטים במבוא לכתב התחייבות זה, ואנו נגיע מיד לצהרון לאסוף אותו/ה.

8. ביטוח

8.1 אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שהחברה ערכה ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריות החברה לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה בצהרון וזאת מחמת רשלנותה ו/או רשלנות מי מטעמה, וכן ביטוח תאונות אישיות במסגרת ביטוח תאונות אישיות במערכת החינוך.

9. כללי

9.1 ככל ותיפול טעות במילוי טופס ההרשאה לחיוב החשבון ו/או בפרטי כרטיס האשראי הננו מתחייבים לפעול מיידית לתיקון הטעות ולהתייצב לשם במשרדי החברה או הבנק ואו כל מקום אחר נדרש אחר.
9.2 איחור בתשלום אחד התשלומים המפורטים בכתב התחייבות זה שיעלה על 7 ימים יהווה הפרה יסודית לכתב התחייבות זה. מבלי לגרוע מכל סעד השמור לחברה על פי דין, רשאית החברה להפסיק את השתתפות הילד/ה בפעילות הצהרון, בכפוף להודעה מוקדמת שתינתן לנו לפחות 5 ימים מראש. ההודעה יכולה להינתן בכתב או בעל פה.
9.3 הננו מצהירים בזאת כי כל אורכה ו/או דחייה ו/או הימנעות מנקיטת צעדים ו/או ויתור מצד החברה על תשלום כלשהו מהתשלומים עפ"י כתב התחייבות זה לא יחשב כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה כלפינו עפ"י התחייבות זו ו/או עפ"י כל דין.
9.4 הננו מצהירים כי הכתובת המפורטת במבוא לכתב התחייבות זה היא כתובתנו וכי נודיע לחברה בכתב ומראש על כל שינוי כתובת. משלות כל הודעה לכתובת הנ"ל יחשב באילו הגיע לכתובתנו 72 שעות לאחר משלוח ההודעה בדואר רשום.
9.5 הננו מצהירים כי ההוראות, ההצהרות וההתחייבויות שבכתב התחייבות זה ברורות לנו ואנו מתחייבים לקיים כתב התחייבות זה על כל סעיפיו, חלקיו ונספחיו.
9.6 הננו מצהירים כי ניתן לנו זמן סביר לעיין בכתב התחייבות זה, עפ"י דרישתנו, הוסברו לנו התחייבויותיו, חלקיו וסעיפיו, ואם שפת האם שלנו אינה עברית הרי שהוסברו לנו עפ"י דרישתנו התחייבויותיו, סעיפיו וחלקיו בשפה המובנת לנו.הנדון: השלמה לכתב ההתחייבות 

1. הסכמה לתנאי כתב ההתחייבות המקוון 

אנו מצהירים בזאת כי אנו מסכימים לכל התנאים וההוראות בכתב ההתחייבות המקוון שאת תוכנו אישרנו בעת ההרשמה לפעילות.

2. התחייבות לתשלום

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את שכר הלימוד וכן את יתר התשלומים הנוספים הנובעים מכתב ההתחייבות המקוון שאת תוכנו אישרנו בעת ההרשמה לפעילות באמצעות הוראת קבע בחשבון הבנק או חיוב כרטיס האשראי בעסקת תשלומים או שיקים או כל אמצעי תשלום אחר שקיבל את אישור החברה.

אנו נותנים הסכמתנו לכך שסכום התשלום בו אנו מתחייבים לשאת הינו כמפורט בכתב ההתחייבות המקוון שאת תוכנו אישרנו בעת ההרשמה לפעילות.

3. הולכת/הוצאת ילד מהצהרון/אל הצהרון

3.1 אנו מודיעים לכם בזאת כי רק אנו והבגירים המפורטים להלן רשאים להוליך את הילד/ה אל הצהרון או להוציאו מהצהרון:

3.2 אנו נודיע מראש למנהל/ת הצהרון על כל בגיר אחר שרשאי להוליך את הילד/ה אל הצהרון או להוציאו מהצהרון.
3.3 ידוע לנו כי הוצאה מהצהרון של ילד/ה להורים פרודים או גרושים תיעשה בהתאם להחלטה בכתב של ערכאה משפטית מוסמכת שתימסר למנהל/ת הצהרון.
בריאות הילד
4.1 אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא ידוע לנו על כל בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל הילד/ה והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.
4.2 אנו מצהירים בזאת כי לילד/ה יש בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון, כמפורט להלן:
4.3 אנו מתחייבים להודיע לחברה על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי של הילד/ה ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותה.
4.4 אנו מתחייבים בזאת לצרף במסגרת כתב התחייבות זה ולהעביר לחברה כל מסמך רפואי רלוונטי אודות המגבלה/הבעיה של הילד/ה.
5. פרסום תמונות של ילדנו/ילדתנו
5.1 אנו מצהירים, ומתחייבים בזאת כלפי החברה, כדלקמן [נא לסמן במקום המתאים]:
כי תמונות שלנו ו/או של ילדנו/ילדתנו יופיעו באתר האינטרנט של החברה ו/או בדף הפייסבוק של החברה.
אנו נותנים את הסכמתנו לנוסח כתב ההתחייבות שנחתם באופן מקוון, ולרבות לכל ההוראות לעניין מועדים ותשלומים המפורטים בכתב ההתחייבות הנ"ל.