ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

כתב התחייבות הרשמה לחוגים תשפ"א - החברה העירונית לתרבות הפנאי.

כתב התחייבות הרשמה לחוגים תשפ"א - החברה העירונית לתרבות הפנאי.

הנחיות למילוי הטופס:

אנא קראו את התקנון ומלאו את הפרטים במקומות הנדרשים.

רישום לחוג ייעשה במזכירות המרכז הקהילתי או באתר האינטרנט של החברה www.ironit.co.il או טלפונית למזכירות המרכז הקהילתי.

בעת רישום במרכז הקהילתי ייחתם כתב התחייבות זה.

 

 

אנו, הח"מ, מצהירים, ומתחייבים בזאת כלפיכם, כדלקמן:

א. רישום
1 .נא לסמן את האפשרות המועדפת
3. מועדי הפעלת החוג הינם על פי הודעת המרכז הקהילתי בתחילת שנת הפעילות, בכפוף לכל שינוי על פי הודעת המרכז הקהילתי.
4 . הרשמה באינטרנט מחייבת קבלת דואל המאשר את הרישום, שאם לא כן הרישום לא נקלט במערכת.
5 . התשלום לחוגים ולפעילויות ייעשה כהתחייבות לתשלום שנתי לכל שנת הפעילות מחודש ספטמבר או חודש הרישום ועד לחודש יולי שנה לאחר מכן (להלן - "תקופת ההתקשרות"). ביטול ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות ייעשה אך ורק בכפוף להוראות כתב התחייבות זה.
6 . החברה לא תאפשר רישום לחוג ללקוח שלו חוב קיים לחברה במועד הרישום
7 . שיעור ראשון של החוג ייחשב כניסיון בלבד. החל מהשיעור השני אנו נשלם תמורה הכוללת גם עבור השיעור הראשון. הכניסה לשיעור השני של החוג מותנית בתשלום לחוג
8 . החוג ייפתח רק בהרשמת מספר מינימאלי של משתתפים - על פי המפורט במשרדי המרכז הקהילתי
ב . התמורה
9 . תמורת ההשתתפות בחוג נשלם לחברה במהלך כל שנת ההתקשרות את התשלום החודשי כמפורט במחירון החברה המפורסם באתר האינטרנט של החברה ( www.ironit.org.il ) (להלן - "התמורה"). ככל שהתחלנו את הפעילות בחוג לאחר תחילת החודש, ישולם תשלום יחסי עבור חלק מהחודש.
10 . תשלום התמורה (כהגדרתו לעיל) הינו בגין שירותי הדרכה בלבד. חוגים המחייבים תשלום בנפרד עבור ביטוח , ציוד וחומרים, על פי מחירון החוגים באתר החברה - ישלמו תשלומים אלה באמצעי התשלום המעודכן אצל החברה בחודשי הפעילות הראשונים של החוג . כלל התשלומים לחברה בגין ההשתתפות בחוג )שכר לימוד, ביטוח, ציוד וחומרים( ייחשבו כחלק מהתמורה)
11 . ככל והתמורה ויתר התשלומים נשוא כתב התחייבות זה ישולמו על ידי החברה בשיקים, אזי יימסרו לחברה שיקים דחויים לכל שנת הפעילות. השיקים יירשמו אך ורק ליום ה- 1 או 5 או 10 או 15 או 20 לכל חודש.
12 . הפסקת תשלום התמורה ויתר התשלומים נשוא כתב התחייבות זה ייעשו אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה.
13 . אי-תשלום התמורה ויתר התשלומים נשוא כתב התחייבות זה במלואם ו/או במועדם יהווה הפרה יסודית של כתב התחייבות זה ויאפשר לחברה לנקוט כנגדנו בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, ולרבות הפסקת השתתפות בחוג, אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה יסודית כאמור
14 . כל תשלום שישולם שלא במועדו יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית פיגורים שנתית בשיעור של 8% , החל מהמועד הקבוע לתשלום התמורה ועד למועד התשלום המלא בפועל
15. בגין כל תשלום שלא יכובד על ידי הבנק/חברת אשראי תגבה החברה דמי טיפול בסך של 25 ש"ח.
16. אנו נישא בתשלום הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד בגין הליכי גביית סכומים שלא שולמו במועד. החברה זכאית לגבות מלקוח שלא שילם את החוב לחברה סך של 275 ש"ח בגין עלות מכתב התראה לפני תביעה.
17 התמורה הינה גם עבור שיעורים בחוג שלא יתבצעו בפועל בשל היותם במועדים של ערבי חג, חגי ישראל, חול המועד וימי שבתון, על פי לוח חופשות המופיע בסעיף 26 (להלן). לא יינתן זיכוי או החזר כספי בגין שיעורים שלא יתבצעו בפועל מהסיבה הנ"ל.
ג. הנחות
18. הנחות אישיות יינתנו על פי מבחנים של החברה המתעדכנים מעת לעת בכפוף למילוי בקשה בכתב במזכירות המרכז הקהילתי. עד לאישור ההנחה אנו נשלם לחברה מחיר מלא . לא יינתן כפל הנחות, לא יינתנו הנחות לאירועים חד פעמיים.
19.רישום 3 חוגים ללקוח (משפחה) לשנת פעילות יזכה ב 10%- הנחה לחוג הזול מבניהם; רישום ל- 4 חוגים ללקוח (משפחה) לשנת פעילות יזכה ב 10%- הנחה לחוג 1 ו ב 20%- הנחה ל-חוג 1, הזולים מבניהם; רישום ל- 5 חוגים ללקוח (משפחה) לשנת פעילות יזכה ב 10%- הנחה לחוג 1 וב 20%- הנחה ל 2- חוגים נוספים, הזולים מבניהם; רישום ל- 6 חוגים ללקוח (משפחה) לשנת פעילות יזכה ב 10%- הנחה לחוג 1 וב 20%- הנחה ל 3- חוגים נוספים, הזולים מבניהם. מובהר, כי בעקבות ביטול מטעמנו של רישום במהלך השנה של איזה מהחוגים בגינם הוענקה הנחה כאמור, תבוטל ההנחה שניתנה לנו עבור החוג שבוטל רטרואקטיבית וכן תחושב מחדש התמורה עבור החוגים האחרים שלא בוטלו על ידנו, ואנו נחויב בתשלום ההפרשים בגין כך.
ד. ביטולים והפסקת פעילות
20. ביטול ההשתתפות בחוג על ידנו יהא אך ורק באמצעות פניה בכתב למרכז הקהילתי בהודעה מוקדמת של 30 ימים טרם הפסקת ההשתתפות בפועל, אשר תיספר ממועד אישור המרכז הקהילתי על קבלת הבקשה לביטול. בתקופת ההודעה המוקדמת רשאי המשתתף להמשיך את פעילותו בחוג. ככל ושולם על ידנו מראש עבור תקופה שמעבר לתקופת ההודעה המוקדמת כאמור, יוחזר לנו החלק היחסי של התמורה העודפת שנגבתה על ידכם ביתר. אין אפשרות לביטול ההשתתפות בחוג לאחר יום 31 לחודש מרץ, למעט חוגים המתקיימים בחודש יולי, לגביהם ניתן לתת הודעת ביטול עד ליום 31 לחודש מאי.
21. ביטול ההשתתפות בחוג על ידנו במהלך השנה יבטל רטרואקטיבית כל הנחה/מבצע שניתנו לנו (כגון: הנחה בגין הרשמה מוקדמת; הנחות בגין רישום למספר חוגים וכד' ) ואנו נשלם את הפרשי המחירים שנוצרו עקב ביטול ההנחות/מבצעים כאמור.
22. החברה זכאית לבטל את פעילות החוג בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות בגין מספר מועט של משתתפים, בכפוף להודעה מוקדמת שתינתן לנו, ובמקרה זה תופסק בהתאם גם הגבייה.
23. שיעורים בודדים של החוג אשר יבוטלו על ידי החברה (במקרים בהם מפעיל החוג חולה וכד') יושלמו במהלך תקופת ההתקשרות או בסיומה. שינויים במועדי השיעורים או ביטולים יעודכנו לשיקול דעת החברה, באמצעות המדריך בשיעור, פרסום מודעה, שיחה טלפונית או מסרון.
24. החזר כספי בגין מחלה אפשרי רק בגין היעדרות של יותר מ 30- ימים בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים שיוגש למרכז הקהילתי בתוך 14 ימים מהמועד בו הסתיים אישור המחלה. אישור מחלה שיוגש לאחר 14 ימים ממועד סיום המחלה לא יכובד על ידי החברה.
25. על אף האמור בכל מקום בכתב התחייבות זה, לא יינתנו החזרים בגין תשלומי ביטוח, ככל ששולמו על ידנו לחברה.
ה . כללי
26. לוח חופשות חוגים תשפ"א– ימים בהם לא יתקיימו חוגים:
ראש השנה – יום א', 20/9/2020
יום כיפור – ימים א-ב, 27-28/9/2020
פסח - א-ה, 28/3/21-1/4/21
ערב יום השואה – יום ד', 7/4/21 פעילות עד השעה 19:00
ערב יום הזיכרון – יום ג', 13/4/21 פעילות עד השעה 19:00
יום הזיכרון - יום ד, 14/04/2021
יום העצמאות - יום ה, 15/04/2021
שבועות - ימים א-ב, 16-17/5/21
סיום פעילות חוגים - יום ו, 30/07/2021
27. החברה אינה אחראית לאובדן חפצים או רכוש של המשתתפים בחוג.
28. נא לסמן את האפשרות המועדפת
29. אנו מצהירים כי המשתתף משתמש בכוחות עצמו בציוד הרפואי/תרופות לטיפול במגבלה, וידוע לנו כי מפעילי החוג אינם מיומנים בטיפול במגבלה או במתן תרופות.
30. אנו מתחייבים להודיע למרכז הקהילתי על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי של המשתתף ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה מיד עם גילוייה וכן מתחייבים להמציא למרכז הקהילתי כל מסמך רפואי רלוונטי אודות המגבלה של המשתתף טרם תחילת הפעילות של המשתתף בחוג.
31. שחיה
32. צילומים - נא לסמן את האפשרות המועדפת
33. כל הארכת מועד ו/או הימנעות מנקיטת צעדים מצד החברה על תשלום כלשהו, לא ייחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין, אלא אם הוויתור, ההסכמה הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
34. כתב התחייבות זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, טרם חתימת כתב התחייבות זה .
35. כל שינוי ו/או תוספת לכתב התחייבות זה ייעשו במפורש ובכתב וכל עוד לא נעשו כך לא יהיה להם תוקף מחייב כלפי הצדדים.
36. כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בדף ההסכם. כל הודעה אשר ישלח צד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה תוך 3 ימי עבודה מעת מסירתה למשלוח בדואר רשום, או בתום יום עבודה שלם במקרה של מסירה ביד או משלוח מאושר פקסימיליה - לפי המקרה .
37. בהתאם לאמור בסעיף 30 א לחוק התקשרות (בזק ושירותים), תשמ"ב - 1982 אנו נותנים הסכמתנו למשלוח הודעות, מסרונים, ולדוא"ל של החברה בדבר מידע ופרטים בקשר לשירותים נשוא כתב התחייבות זה לכל אמצעי ההתקשרות שמסרנו .
ולראיה באנו על החתום
הורה /משתתף
חתמו כאן
סמנו V ליד "אני לא רובוט"