ניווט באתר > דף הבית>טופס הרישום

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

כתב התחייבות מחוננים/ מצטיינים תשפ"א - 2634-3-3 ו' מצטיינים - יום ב'

הנחיות למילוי הטופס:

אנא קראו את התקנון ומלאו את הפרטים במקומות הנדרשים.

החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ) (ח.פ. 511757114) (להלן - "החברה")           

מרכז מרו"ם לתלמידים מחוננים ומצטיינים - רח' הרב שאולי 8, אשדוד

אשדוד

רישום לתכנית מרו"ם (להלן - "מרו"ם") יעשה במזכירות מרו"ם, רח' הרב שאולי 8, אשדוד (להלן - "מזכירות מרו"ם") או באתר האינטרנט של החברה www.ironit.org.il או בטלפון 08-8657547.

בעת רישום במרו"ם ייחתם כתב התחייבות זה. 

אנו, הח"מ, ההורים של הילד/ה שפרטיו/ה הינם כדלקמן (להלן - "ילדנו/ילדתנו"):
אנו מעוניינים לרשום את ילדנו/ילדתנו למרכז מרו"ם ("מרכז רוח ומדע ע"ש מיכל חיים ז"ל") (להלן - "מרו"ם") ומצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:
1. פעילות מרו"ם
מרו"ם הינה תכנית לימודים המיועדת למחוננים ומצטיינים בתחומם, בפיקוח משרד החינוך, האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ובחסות מינהל החינוך עיריית אשדוד.
2. שיבוץ ילדים בכיתות תכנית מרום
2.1 אנו מסכימים כי שיבוץ הילד/ה בכיתת מרו"ם יעשה עפ"י גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה, ולפי שיקול הדעת הבלעדי של הגורמים האחראים על כך במרו"ם.
2.2 ידוע לנו כי מרכז מרו"ם רשאי לערוך שינויים בכיתות ו/או במבנה קבוצות הלימוד, לפי העניין, ע"י איחוד ו/או פיצול כיתות ו/או קבוצות לימוד קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים למרו"ם בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר הילדים המשתתפים בכיתות מרו"ם במהלך השנה, וזאת בכל מועד לאחר חתימתנו על כתב התחייבות זה, וכן מרו"ם רשאי להוסיף ו/או לגרוע את מספרם של הילדים בכיתות ו/או בקבוצות הלימוד בכל מועד לאחר חתימתנו על כתב התחייבות זה, ולרבות במהלך שנת הלימודים בהתאם לצורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מרו"ם. אולם, בכל מקרה מספר הילדים במרו"ם יהא בהתאם להוראות והנחיות משרד החינוך האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, ועיריית אשדוד.
3. מועדי פעילות מרו"ם
3.1 הפעילות במרו"ם תתקיים החל מיום 15.9.2020 ועד ליום 10.6.2021 (להלן - "שנת הלימודים"), כפוף ללוח החופשות המפורסם בכתב התחייבות זה, לאילוצים זמניים של מרו"ם/משרד החינוך, ולהפסקת פעילות זמנית בשל כח עליון או על פי צו / הוראה של רשות מוסמכת, משרד החינוך, פיקוד העורף או עיריית אשדוד.
3.2 פעילות הלימודים במרו"ם עבור הילד/ה תרוכז ביום אחד בשבוע עפ"י ימים שיפורסמו ויועברו דרך בתי הספר המזינים. מרכז מרו"ם רשאי לשנות את המועדים והשעות מעת לעת לפי שיקול דעתו.
4. ביטול ההרשמה למרו"ם על ידנו
ביטול הרישום של הילד/ה למרו"ם ייעשה על ידנו בכפוף למועדים ולהוראות שלהלן:
4.1 ניתן לבטל את הרישום למרו"ם ללא כל תשלום עד לא יאוחר מיום 30.10.2020. החל מיום 1.11.2020 ניתן לבטל את הרישום למרו"ם בהודעה שתימסר למרו"ם לפחות 30 ימים טרם הפסקת ההשתתפות בפועל, כאשר בתקופת ההודעה המוקדמת רשאי ילדנו/ילדתנו להמשיך את לימודיו במרו"ם וגביית התשלומים תיוותר כסדרה עד למועד הפסקת ההשתתפות בפועל. החל מיום 31.01.2021 לא ניתן לבטל את הרישום לפעילות מרו"ם ואנו נחויב במלוא עלות הפעילות השנתית גם אם ילדנו/ילדתנו לא יגיע לפעילות.
4.2 בקשות לביטול רישום ילדנו/ילדתנו לפעילות מרו"ם ייעשו אך ורק במסירת טופס ביטול חתום על ידנו למזכירות מרו"ם. ההודעה תוגש אך ורק בטופס ביטול שיש לקבל במזכירות מרו"ם.
5. שכר הלימוד
5.1 אנו מתחייבים לשלם לחברה את שכר הלימוד במרו"ם בסך של 1,650 ש"ח עבור כל שנת הלימודים (כהגדרתה לעיל) (להלן - "שכר הלימוד").
5.2 שכר הלימוד ישולם בתשלומים שישולמו החל מהחודש הראשון בו החלה פעילות מרו"ם.
5.3 אנו מתחייבים בזאת לשלם לחברה את שכר הלימוד וכן את יתר התשלומים הנוספים הנובעים מכתב התחייבות זה באמצעות חיוב כרטיס האשראי או שיקים או מזומן.
5.5 הפסקת תשלום התמורה ויתר התשלומים נשוא כתב התחייבות זה ייעשו אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה.
5.6 אי-תשלום התמורה ויתר התשלומים נשוא כתב התחייבות זה במלואם ו/או במועדם יהווה הפרה יסודית של כתב התחייבות זה ויאפשר לחברה לנקוט כנגדנו בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, אולם איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה יסודית כאמור.
5.7 כל תשלום שישולם שלא במועדו יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית פיגורים שנתית בשיעור של 8%, החל מהמועד הקבוע לתשלום התמורה ועד למועד התשלום המלא בפועל.
5.8 בגין כל תשלום שלא יכובד על ידי הבנק/חברת אשראי תגבה החברה דמי טיפול בסך של 25 ש"ח.
5.9 אנו נישא בתשלום הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד בגין הליכי גביית סכומים שלא שולמו במועד. החברה זכאית לגבות מלקוח שלא שילם את החוב לחברה סך של 275 ש"ח בגין עלות מכתב התראה לפני תביעה
5.10 אנו מתחייבים בזאת לשלם את מלוא שכר הלימוד גם במקרה של היעדרות ילדנו/ילדתנו מפעילות מרו"ם מסיבה כלשהי וכל עוד לא בוטלה השתתפותו בפעילות בכתב.
6. הנחה על שכר הלימוד
6.1 ידוע לנו כי הננו רשאים להגיש למזכירות מרו"ם בקשה להנחה בגובה שכר הלימוד עד ליום 30.11.2020.
6.2 הבקשה תוגש בטופס ייעודי אותו ניתן לקבל במזכירות מרו"ם. לטופס הבקשה יש לצרף צילום ת.ז. של אחד ההורים עם ספח בו מופיעים כל ילדינו, ותלושי שכר של ההורים. החברה רשאית לדרוש מאיתנו מסמכים נוספים לפי שיקול דעתה.
6.3 הבקשה תיבחן על בסיס קריטריונים שונים שייקבעו על ידי האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, מרו"ם והחברה.
6.4 עד להכרעה סופית בבקשה נשלם לכם תשלום מלא בגין הפעילות.
6.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל תינתן הנחה לרישום אחים מאותה משפחה כמפורט להלן: רישום אח שני יקנה 10% הנחה לאחד מהאחים (שסכום התשלום בגינו הוא הנמוך מבין השניים). רישום אח שלישי יקנה 15% הנחה לאחד מהאחים (שסכום התשלום בגינו הוא הנמוך מבין השלושה).
7. הגעה ואיסוף ילדנו/ילדתנו
7.1 תכנית מחוננים המתקיימת בבוקר - הגעת התלמידים באופן עצמאי למרו"ם. הננו מתחייבים לאסוף את ילדנו/ילדתנו עד לא יאוחר ממועד סיום הפעילות בשעה 13:30.
7.2 תכנית "מצטיינים" המתקיימת בהמשך ליום הלימודים - הגעת התלמידים מבתי הספר המזינים למרו"ם באמצעות הסעה מאורגנת. הננו מתחייבים לאסוף את ילדנו/ ילדתנו עד לא יאוחר ממועד סיום הפעילות בשעה 16:00. מעבר לשעות הפעילות אחריות התלמידים הינה על ההורים.
8. בעיות בריאות ורגישויות מיוחדות
8.1
8.2 מילוי שגוי או חלקי של פרטי בריאות הילד המפורטים בהשלמה לכתב התחייבות זה, עשוי לגרור את הפסקת השתתפות ילדנו/ילדתנו בפעילות מרו"ם
8.3 אנו מצהירים כי ילדנו/ילדתנו משתמש בכוחות עצמו בציוד הרפואי/תרופות לטיפול במגבלה. ידוע לנו כי על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות מרו"ם ליתן תרופות לילדים.
8.4 אנו נודיע לחברה על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי של ילדנו/ילדתנו ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה מיד עם גילוייה וכן מתחייבים להמציא לחברה כל מסמך רפואי רלוונטי אודות המגבלה של ילדנו/ילדתנו טרם תחילת הפעילות במרו"ם.
8.5 ידוע לנו כי ככל שילדנו/ילדתנו אלרגי למזון, אנו נספק לו/לה מזון המתאים לסוג האלרגיה, שאם לא כן החברה לא תוכל לקלוט את ילדנו/ילדתנו למרו"ם.
8.6 אנו מתחייבים בזאת כי לא נשלח את ילדנו/ילדתנו למרו"ם ככל ואינו/ה מרגיש/ה טוב או חולה (כגון: חום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת). החזרת ילדנו/ילדתנו למרו"ם לאחר שובו מחופשת מחלה מותנית בהמצאה לצוות מרו"ם של אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הוא/היא בריא/ה ויכול/ה להיות בחברת ילדים מבלי להדביקם במחלות
8.7 אנו מתחייבים כי במידה וילדנו/ילדתנו חולה, לא מרגיש/ה טוב או כל סיבה אחרת, יצור עמנו קשר צוות מרו"ם באמצעות אחד ממספרי הטלפון המפורטים בכתב התחייבות זה ו/או בפרטי ההרשמה באתר האינטרנט. אנו נגיע מיד למרו"ם לאסוף את ילדנו/ילדתנו ככל והוא חולה או אינו/ה חש/ה בטוב.
8.8 מוסכם עלינו כי האחריות בהבאת ילדנו/ילדתנו למרו"ם ו/או אי הוצאתו ממרו"ם, כאשר הינו חולה ו/או שאינו/ה מרגיש/ה בטוב חלה עלינו בלבד.
9. הסכמה לקבלת מידע מצוות בית הספר
אנו נותנים הסכמתנו למסירת מידע ולקיום בירורים של צוות מרו"ם עם יועצת/צוות ביה"ס בו לומד ילדנו/ילדתנו.
10. צילומים
11. כללי
11.1 לוח חופשות – ימים בהם לא יתקיימו לימודים במרו"ם.
ראש השנה – יום א', 20/9/2020
חופשה כללית – ימים ב – ה, 21-24/9/2020
יום כיפור – ימים א-ב, 27-28/9/2020
חופשה כללית - ימים ג - ה, 29/9 -1/10/2020
סוכות - ימים א-א, 4-11/10/2020
חופשה תכנית מצטיינים - ימים ב-ה, 12-15/10/2020
חנוכה - ימים א-ה, 13-17/12/2020
חופשת סמסטר תכנית מצטיינים - ימים א,ב,ד,ה, 31/01/2021 -05/02/2021
חופשה כללית - ימים א-ד, 21-24/2/2021
תענית אסתר - יום ה, 25/02/2021
חופשת פסח - ימים א-ה, 21-25/3/2021
פסח - ימים א-א, 28/3-4/4/2021
יום הזיכרון - יום ד, 14/04/2021
יום העצמאות - יום ה, 15/04/2021
שבועות - ימים א-ג, 16-18/5/2021
חופשה כללית - ימים ד-ה, 19-20/5/2021
מפגשי סיום שנה יתקיימו בשבוע 6-10/06/2021
11.2 כל הארכת מועד ו/או הימנעות מנקיטת צעדים מצד החברה על תשלום כלשהו, לא ייחשבו כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה ו/או על פי כל דין, אלא אם הוויתור, ההסכמה הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשה בכתב ובחתימת הצדדים.
11.3 כתב התחייבות זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, זיכרון דברים, טיוטת הסכם וכיו"ב, אשר היו, אם היו בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל פה, בין במפורש ובין במשתמע, טרם חתימת כתב התחייבות זה.
11.4 כל שינוי ו/או תוספת לכתב התחייבות זה ייעשו במפורש ובכתב וכל עוד לא נעשו כך לא יהיה להם תוקף מחייב כלפי הצדדים.
11.5 בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשרות (בזק ושירותים), תשמ"ב - 1982 אנו נותנים הסכמתנו למשלוח הודעות, מסרונים, ודוא"ל של החברה בדבר מידע ופרטים בקשר לשירותים נשוא כתב התחייבות זה לכל אמצעי ההתקשרות שמסרנו.
11.6 הכתובת, הטלפון ויתר הפרטים שציינו בעת ההרשמה היא כתובתנו וכי נודיע לחברה באמצעות מזכירות מרו"ם בכתב ומראש על כל שינוי כתובת. משלוח כל הודעה לכתובת הנ"ל יחשב כאילו הגיע לכתובתנו 4 ימים לאחר משלוח ההודעה בדואר רשום.
ולראיה באנו על החתום:
הורה 1
חתמו כאן