ניווט באתר > דף הבית>�������� ������������

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

רישום למעונות החברה העירונית אשדוד - רותם -לשנה"ל תשפ"ב

רישום למעונות החברה העירונית אשדוד - רותם -לשנה"ל תשפ"ב

הנחיות למילוי הטופס:

עם סיום וועדות הקבלה מטעם משרד העבודה והרווחה, ובמידה וקיבלתם הודעה כי התקבלתם למעון, עליכם להשלים את תהליך הרישום על ידי הרישום באתר במקוון.

לתשומת לבכם! הרישום באתר אינו מהווה אישור סופי להרשמה.
הודעת S.M.S תישלח אליכם תוך 2 ימי עסקים המאשרת את קליטת הרישום, במידה ולא התקבלה הודעה יש לפנות למשרד הגיל הרך במייל gilharach@ironit.org.il .

על מנת להצליח ברישום המקוון, נא הקפידו למלא את כל השדות ובפרט את השדות המסומנים בכוכבית אדומה וכן את כתובת המייל שלכם.
שימו לב! זמן מילוי הטופס מוגבל, אם לא סיימת את מילוי הפרטים, הדף ייסגר ותאלצו להתחיל את הרישום מחדש (זו לא תקלה).
דמי רישום ע"ס 133 ₪ יגבו במעמד הרישום .
• שכר הלימוד יגבה באמצעות כרטיס האשראי שמסרתם (בו ישולמו דמי הרישום).
  במידה והנכם מעוניינים לשלם בכרטיס אשראי שונה מזה ששולמו דמי הרישום עליכם למלא את טופס התחייבות לתשלום בכרטיס אשראי (נספח ב') ולהגישו למנהלת המעון.
• במידה והנך מעוניין/ת לשלם את שכר הלימוד בהוראת קבע, עליך להדפיס את טופס הוראה לחיוב חשבון (נספח א') ולהגישו למנהלת המעון חתום על ידי הבנק.
• דמי הרישום לא יוחזרו בשום תנאי במידה ויבוטל הרישום.

הרישום באתר האינטרנט פתוח לשירותכם עד לתאריך 08/07/2021.

ב ה צ ל ח ה !

להורדת נספח א': לחצו כאן

להורדת נספח ב': לחצו כאן


הננו מתחייבים להעביר למנהלת המעון צילום ספח תעודת זהות של האם/האב ובו רשומים פרטי ילדנו/ילדתנו.


מעוניינים לרשום את ילדנו/ילדתנו למעון ומצהירים ומתחייבים בזאת כלפי החברה, כדלקמן:
1. שיבוץ ילדים בכיתות המעון
1.1 אנו מסכימים כי שיבוץ הילד/ה בכיתת המעון יעשה עפ"י גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה, ולפי שיקול הדעת הבלעדי של הגורמים האחראים על כך בחברה.
1.2 ידוע לנו כי החברה רשאית לערוך שינויים בכיתות המעון ו/או במבנה קבוצות הלימוד ו/או במסגרות החינוך בחברה, לפי העניין, ע"י איחוד ו/או פיצול כיתות ו/או קבוצות לימוד קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים למעון בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר הילדים המשתתפים בכיתות המעון במהלך השנה, וזאת בכל מועד לאחר חתימתנו על כתב התחייבות זה, וכן החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע את מספרם של הילדים בכיתות ו/או בקבוצות הלימוד בכל מועד לאחר חתימתנו על כתב התחייבות זה, ולרבות במהלך שנת הלימודים בהתאם לצורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אולם, בכל מקרה מספר הילדים במעון יהא בהתאם להוראות והנחיות משרד העבודה והרווחה המפקח על המעון.
1.3 ידוע לנו כי שכר הלימוד אותו אנו מתחייבים לשלם על פי הוראות כתב התחייבות זה, הינו עבור סל השירותים המוגדר על פי הוראות משרד העבודה והרווחה.
2. מועדי פעילות המעון
2.1 הפעילות במעון תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, קרי במשך 11 חודשי פעילות ועוד 8 ימים, החל מיום 01.09.2021 ועד ליום 08.08.2022 (להלן - "שנת הלימודים"), למעט הפסקת פעילות זמנית מסיבות שאינן תלויות בחברה בשל כח עליון, כגון הוראה או הנחיה של כל רשות מוסמכת (כגון משרד העבודה והרווחה, פיקוד העורף, עיריית אשדוד, שביתה) וכד', והננו נותנים בזאת הסכמתנו המפורשת כי גם במקרה של הפסקת פעילות זמנית כאמור נמשיך לשאת בתשלום שכר הלימוד כאמור בהסכם זה.
2.2 למען הסר ספק, בכל מקרה בו ייסגר המעון עפ"י צו, הוראה או הנחיה של רשות מוסמכת-מתחייבת החברה לפעול עפ"י הנחיות אותה רשות מוסמכת, לרבות הוראות משרד העבודה והרווחה."
2.3 המעון יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון כפי שייקבע ע"י משרד העבודה והרווחה. מוסכם כי בימי הלימוד הראשונים של שנת הלימודים נוציא את הילד/ה מהמעון בשעה מוקדמת יותר על פי הוראות משרד העבודה והרווחה.
2.4 שעות פעילות המעון בשנת הלימודים, הינן כמפורט להלן:
2.4.1 בימים א׳ - ה׳ בשעות 07:00 - 16:00.
2.4.2 בימי ו׳ בשעות 07:00 - 13:00.
2.5 לא תתקיים פעילות במעון במועדי החופשות הנקובים בלוח החופשות של משרד העבודה והרווחה.
3. הרשמה למעון
3.1 רישום הילד/ה למעון מותנה בתשלום דמי רישום הנקבעים על ידי משרד העבודה והרווחה ומופיעים בפרסומיו. דמי הרישום לא יוחזרו לנו לאחר תשלומם ו/או חתימת כתב התחייבות זה, לרבות בשל ביטול השתתפות הילד בפעילות המעון לאחר התשלום, אך יוחזרו ככל ואי קבלת הילד/ה למעון הינה בשל החלטת ועדת קבלה.
3.2 מועדי ההרשמה למעון נקבעים ע״י משרד העבודה והרווחה.
3.3 למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להחליט על ביטול הפעילות במעון ו/או בכיתות המעון אם לא ירשמו לפעילות לפחות 20 משתתפים, אך החברה רשאית לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את מספר המשתתפים המינימלי מעת לעת. ככל והחברה תחליט לבטל את הפעילות במעון ו/או בכיתות המעון בהתאם לאמור לעיל, תימסר לנו על כך הודעה מאת החברה עד לא יאוחר מיום 20.8.2021..
3.4 ידוע לנו כי על פי הנחיית משרד העבודה והרווחה תתקיים וועדת קבלה במעונות בהם יהיה רישום עודף.
4. ביטול ההתקשרות
ביטול ההתקשרות נשוא כתב התחיבות זה ייעשה לפי ההוראות שלהלן:
4.1 ככל ונבקש מכם לבטל את התחייבותנו זו, הבקשה תעשה אך ורק באמצעות מילוי טופס ביטול בנוסח המצ"ב כנספח ג' לכתב התחייבות זה, והמצאתו למזכירות תחום הגיל הרך, באמצעי הקשר שלהלן:
      1. בדוא"ל: gilharach@ironit.org.il
      2. בפקס: 08-8562796.
      3. בהמצאה ידנית/דואר: מזכירות תחום הגיל הרך, מתנ"ס עוזיאל, רח' סיני 25, אשדוד.

4.2 עם קבלת הבקשה, היא תיבדק על ידכם ותישלח אלינו תשובה בדוא"ל.
4.3 ככל והביטול ייעשה לאחר תחילת שנת הלימודים, אנו נישא בשכר הלימוד היחסי עד למועד כניסתו לתוקף של הביטול.
4.4 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביטול התקשרות שייעשה עד לא יאוחר מיום 30.06.2021 או לאחר מועד הרישום, לפי המועד המאוחר מביניהם – ייעשה ללא תשלום דמי ביטול אך בכפוף לתשלום דמי הרישום בלבד כאמור בסעיף 3.1 לעיל. ביטול לאחר מועדים אלה יחייב בתשלום דמי ביטול שיחושבו כדלקמן:
4.4.1 ביטול התקשרות שייכנס לתוקף החל מיום 1.7.2021 ועד ליום 31.8.2021 – ישולמו דמי ביטול בשיעור
שכר הלימוד החודשי עבור חודש אחד בלבד.
4.4.2 לאחר תחילת שנת הלימודים, בקשות לביטול הרישום למעון שתוגשנה לחברה עד ליום ה-10 לכל חודש יהיו כפופות לתשלום שכר הלימוד המלא בגין אותו חודש. ובקשות ביטול שתוגשנה ביום ה-11 לחודש או לאחריו יהיו כפופות לתשלום שכר הלימוד בגין אותו חודש ובגין החודש העוקב שלאחריו. ככל והוסכם על גביית תשלומים עבור סל תרבות וחוגים, יווספו לדמי הביטול החלק היחסי של תשלומים אלה עבור חודש הביטול בצירוף חודש נוסף.
4.4.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל הודעה על ביטול השתתפות ילדנו/ילדתנו שתימסר לכם במהלך שנת הלימודים לאחר ה- 30.04.2022 ושמתייחסת להפסקת פעילות החל מ- 1.6.2022, הינה בכפוף לתשלום שכר לימוד מלא עבור מלוא שנת הלימודים. ככל והוסכם על גביית תשלומים עבור סל תרבות וחוגים, יווספו לדמי הביטול החלק היחסי של תשלומים אלה עבור יתרת התקופה עד לתום שנת הלימודים.
4.5 אנו נשלם לכם את החלק היחסי של יתרת התמורה ו/או דמי הביטול באופן מיידי בתשלום אחד במועד הביטול.
4.6 בכל מקרה ידוע לנו כי איננו זכאים להחזר דמי הביטוח ששולמו על ידנו.
4.7 החל ממועד כניסת ביטול ההתקשרות לתוקף לא יוכל ילדנו/ילדתנו להיכנס למעון.
5. איסוף ילדנו/ילדתנו מהמעון
5.1 הננו מתחייבים לאסוף את ילדנו/ילדתנו מהמעון עד לא יאוחר מהשעה 16:00 (להלן - "שעת היציאה").
5.2 ככל ונאחר לאסוף את ילדנו/ילדתנו בשעת היציאה הנקובה לעיל, אנו מתחייבים בזאת לשלם לחברה סך של 30 ש״ח עבור כל 15 דקות איחור משעת היציאה.
5.3 משך האיחור וסכום התשלום בגינו ירשמו בפנקס האיחורים שבמעון, ומידי כל חודש ייווסף הסכום ליתר התשלומים החודשיים שאנו נשלם לכם.
5.4 הולכת ילד למעון ו/או ממנו תעשה על ידינו ובאחריותנו המלאה. רק אנו והבגירים (מעל גיל 12) המפורטים להלן רשאים להוליך את היל/ילדה אל המעון או להוציאו מהמעון
5.5 מסירת הילד/ה למי ששמו לא צוין בטופס הנ"ל תיאסר למעט אם ניתנה על כך הודעה מראש למנהלת המעון וכנגד הצגת תעודה מזהה.
5.6 הולכת ו/או הוצאת ילד/ה להורים פרודים או גרושים – תיעשה בהתאם להחלטה בכתב של ערכאה משפטית מוסמכת שתימסר למנהל המעון.
6. שכר הלימוד
6.1 אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד בגין ההשתתפות בפעילות המעון בהתאם לתעריף שנקבע על ידי משרד העבודה והרווחה, בהתאם להנחיות שיפורסמו על ידו בסמוך למועד תחילת שנת הפעילות במעון. מובהר בזאת, כי תיתכן עליית מחירים במהלך השנה על פי הנחיות משרד העבודה והרווחה.
6.2 הננו מתחייבים בזאת לשלם את דמי הביטוח על פי חיוב חד פעמי של החברה שייגבה במעמד התשלום החודשי הראשון של שכר הלימוד. בהתאם לתעריף החברה העדכני במועד התשלום.
6.3 אנו נשאר אחראים לתשלום שכר הלימוד ויתר התשלומים הנוספים גם אם יבוצע התשלום השוטף שלא באמצעותנו אלא באמצעות צד ג'.
6.4 שכר הלימוד הינו שנתי וישולם על ידנו ב-11 תשלומים, החל מחודש ספטמבר 2021 ועד לחודש יולי 2022 באמצעות הוראת קבע לחשבון הבנק אשר תגבה בכל ה- 10 לחודש או באמצעות כרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר על פי אישור החברה. הננו מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע או עסקת כרטיס האשראי וזאת עד לתשלום מלוא שכר הלימוד בהתאם להוראות כתב התחייבות זה.
6.5 ילד/ה שפעילותו במעון החלה לאחר תחילת שנת הלימודים יחויב בתשלום החלק היחסי של החודש הראשון בו שהה במעון וכן כל יתרת החודשים עד לסיום שנת הלימודים.
6.6 מובהר בזאת, ששכר הלימוד הקבוע בסעיף ‎6.1 לעיל אינו כולל תשלום על פעילות חוגים או העשרה מחוץ לסל השירותים שנקבע על ידי משרד העבודה והרווחה.
6.7 בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו, יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית חודשית בשיעור של 8% וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי החברה על פי כל דין. הננו מתחייבים לשלם את כל הוצאות החברה שיוצאו בקשר עם גביית החוב, לרבות אגרות ושכ״ט עו״ד. כל תשלום של הוראת קבע/שיק/אשראי שלא יכובדו על ידי הבנק הנמשך יחייבו אותנו בתשלום דמי טיפול בסך של 25 ₪ וזאת בגין עלות עמלות הבנק בהם תחוייב החברה וכן טיפול בתשלום שלא כובד.
6.8 אנו מסכימים בזאת כי החברה תהא רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות, באמצעות כל אמצעי תשלום אותו מסרנו לכם.
6.9 החברה רשאית להפסיק השתתפותו של הילד/ה בפעילות המעון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו בשכר הלימוד או יתר התשלומים המתחייבים מכח כתב התחייבות זה, ולא פחות מ-7 ימים לאחר שתשלח לנו על כך החברה התראה בכתב או התראה בעל פה.
6.10 אנו מתחייבים בזאת לשלם את מלוא שכר הלימוד גם במקרה של היעדרות הילד/ה מהמעון מסיבה כלשהי וכל עוד לא בוטל רישומו למעון על ידנו.
6.11 ידוע לנו כי פנייה למשרד העבודה והרווחה בבקשה לתמיכה כספית (סבסוד שכר הלימוד) והגשת בקשה מתאימה על פי דרישות משרד העבודה והרווחה, הינה באחריותנו המלאה ולא באחריותה של החברה, וכי נשלם לחברה את שכר הלימוד המלא, על פי תעריף משרד העבודה והרווחה.
6.12 לאור המגבלות על פעילויות מעונות יום שהוטלו במהלך ההתמודות מול נגיף הקורונה, מוסכם כי ככל ולא תהיה פעילות במעון היום בשל סגר או בידוד, אנו נישא בתשלומים המפורטים להלן:
6.12.1 ככל ואי פעילות המעון בשל סגר או בידוד לא תעלה על 14 ימים ברציפות, אנו נישא בעלות חלק מהתקורה
השוטפת של המעון בשיעור של 30% מגובה שכר הלימוד בגין התקופה הנ"ל.
6.12.2 ככל ואי פעילות המעון בשל סגר או בידוד שתעלה על 15 ימים ברציפות ולא תעלה על 30 ימים
ברציפות, אנו נישא בעלות חלק מהתקורה השוטפת של המעון בשיעור של 10% מגובה שכר הלימוד בגין
התקופה הנ"ל, אולם ככל שעל פי הוראות הממשלה לא ישולמו לעובדי המעון תשלום עבור תקופת חל"ת,
אנו נישא בעלות של 30% מגובה שכר הלימוד בגין התקופה הנ"ל.
6.12.3 ככל ואי פעילות המעון בשל סגר או בידוד תעלה על 30 ימים ברציפות, אנו לא נישא בעלות שכר הלימוד
בגין התקופה האמורה, אולם ככל שעל פי הוראות הממשלה לא יינתנו מענקים למפעילי מעונות היום
ו/או לא יצאו העובדים לחל"ת אנו נישא בעלות של 30% מגובה שכר הלימוד בגין התקופה האמורה.
7. הצהרת בריאות
7.1 אנו מצהירים כי לא ידוע לנו על כל בעיה ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל הילד/ה והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת המעון.לחילופין, אנו מצהירים בזאת כי לילד/ה יש בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/טיפול מיוחד במסגרת המעון, כמפורט להלן:
7.1.1 רגישות ו/או אלרגיה למזון, לתרופות או לגורם אחר_______________________________________
7.1.2 ליקוי שמיעה ו/או ראיה __________________________________________________________
7.1.3 התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירת נשימה____________________________________
7.1.4 אחר:________________________________________________________________________
אנו מתחייבים בזאת לצרף במסגרת כתב התחייבות זה ולהעביר לחברה כל מסמך רפואי רלוונטי אודות
המגבלה/הבעיה של הילד/ה.
7.2 מידע רפואי :
7.2.1 סוג דם:____________________________________________
7.2.2 שם קופ"ח וסניף:_____________________________________
7.2.3 שם הרופא המטפל:____________________________________
7.2.4 טיפת חלב, סניף ______________________________________
7.3 אנו נודיע לכם באופן מידי על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי של הילד/ה.
7.4 ככל והילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי, נחתום גם על כתב התחייבות מיוחד בנוגע לילדים עם מגבלה רפואית ונפעל על פי האמור בו וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה למעון.
7.5 מילוי שגוי ו/או לא שלם של הצהרת הבריאות יכול לגרום להפסקת השתתפות הילד/ה בפעילות המעון.
7.6 לא נישלח את ילדנו/ילדתנו למעון ככל והוא אינו חש בטוב או חולה (כגון: חום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת) וידוע לנו כי החזרת הילד/ה למעון מותנית בהמצאה לצוות המעון של אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי ילדנו/ילדתנו בריא/ה ויכול/ה להיות בחברת ילדים מבלי להדביקם במחלות.
7.7 ידוע לנו שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון ליתן תרופות לילדים.
7.8 ידוע לנו שכל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה במעון יחולו במלואן על חשבוננו (לרבות אמבולנס וכד')
7.9 האחריות מכל מין ו/או סוג כשלהו במשלוח הילד/ה כשהוא/היא חולה ו/או שאינו/ה מרגיש/ה בטוב חלה עלינו בלבד.
7.10 במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש/ה טוב או כל סיבה אחרת, יצרו עמנו קשר נציגי המעון באמצעות אחד ממספרי הטלפון המפורטים במבוא לכתב התחייבות זה, ואנו נגיע מיד למעון לאסוף אותו/ה.
8. ביטוח
8.1 ידוע לנו שהחברה ערכה ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריות החברה לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה במעון וזאת מחמת רשלנותה ו/או רשלנות מי מטעמה, וכן ביטוח תאונות אישיות.
9. כללי
9.1 כל אורכה ו/או דחיה ו/או הימנעות מנקיטת צעדים ו/או ויתור מצד החברה על תשלום כלשהו מהתשלומים עפ"י כתב התחייבות זה לא יחשב כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה כלפינו עפ"י התחייבות זו ו/או עפ"י כל דין.
9.2 הכתובת, הטלפון ויתר הפרטים שציינו בעת ההרשמה היא כתובתנו וכי נודיע לחברה בכתב ומראש על כל שינוי כתובת. משלוח כל הודעה לכתובת הנ"ל יחשב כאילו הגיע לכתובתנו 72 שעות לאחר משלוח ההודעה בדואר רשום.
9.3 אנו מתחייבים לתקן כל טעות שביצענו במילוי טופסי ההרשמה, ההרשאה לחיוב חשבון ו/או פרטי כרטיס האשראי ולהתייצב לשם כך במשרדי החברה ו/או בכל מקום נדרש אחר.
10. פרסום תמונות של ילדנו/ילדתנו

0 אנו מסכימים ומאשרים 0 אנו לא מסכימים ולא מאשרים
כי תמונות שלנו ו/או של ילדנו/ילדתנו יופיעו באתר האינטרנט של החברה ו/או בדף הפייסבוק של החברה.
אנו מודעים לכך שבכל מקרה לא יפורסמו כל פרטים אישיים של ילדנו/ילדתנו באתר מלבד שם פרטי ושם משפחה.

11. משלוח מסרונים ודוא"ל
אנו נותנים הסכמתנו למשלוח הודעות, מסרונים, ודוא"ל של החברה לאמצעי ההתקשרות שמסרנו. ידוע לנו כי לא יישלחו דברי פרסומת אלא רק מידע ופרטים בקשר לשירותים נשוא כתב התחייבות זה.

בקרו אותנו בפייסבוק של החברה העירונית לתרבות

אנו, הח"מ,
ההורים של הילד/ה שפרטיו/ה הינם כדלקמן (להלן - "ילד/ה")
מין
5.4 -הולכת ילד למעון ו/או ממנו תעשה על ידינו ובאחריותנו המלאה. רק אנו והבגירים (מעל גיל 12) המפורטים להלן רשאים להוליך את היל/ילדה אל המעון או להוציאו מהמעון
7.1 אנו מצהירים כי לא ידוע לנו על כל בעיה ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל הילד/ה והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת המעון.לחילופין, אנו מצהירים בזאת כי לילד/ה יש בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/טיפול מיוחד במסגרת המעון, כמפורט להלן:
אנו מתחייבים בזאת לצרף במסגרת כתב התחייבות זה ולהעביר לחברה כל מסמך רפואי רלוונטי אודות המגבלה/הבעיה של הילד/ה.
7.2 מידע רפואי
פרסום תמונות של ילדנו/ילדתנו
תמונות שלנו ו/או של ילדנו/ילדתנו יופיעו באתר האינטרנט של החברה ו/או בדף הפייסבוק של החברה.
אנו מודעים לכך שבכל מקרה לא יפורסמו כל פרטים אישיים של ילדנו/ילדתנו באתר מלבד שם פרטי ושם משפחה.
חתמו כאן