ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

הנדון: בקשה להעברת כספים במסלקה הבנקאית

הנדון: בקשה להעברת כספים במסלקה הבנקאית

הנחיות למילוי הטופס:

                                     הנדון: בקשה להעברת כספים במסלקה הבנקאית

יש להעביר טופס זה חתום + צרופותיו לדוא"ל

      1. הרינו מצהירים בזאת, שכל סכום כאמור לעיל שייזקף בחשבון ייחשב כמשולם ע"י "החברה" ממש ביום זיכוי החשבון בבנק          וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידנו

  1. תשלום לחשבון הנ"ל מהווה תשלום נכון של "החברה" אלינו ולא תהיה לנו כל עילה ותביעה נגד "החברה" בקשר לזיכוי כאמור.
  2. הרינו נותנים ל"חברה" היתר מהבנק לקבל כל הבהרה, ולבנק לתת הבהרות כאלה בין בכתב ובין בעל פה, לגבי פעולות זיכוי או אי זיכוי החשבון ע"י "החברה".
  3. אנו מצהירים כי לא תהיה לנו ו/או לכל הבא מכוחנו טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק בהקשר לזיכוי או אי זיכוי חשבוננו והתשלומים כאמור לעיל.
  4. כל בירור,  שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבון ותשלום לו יעשה על ידנו ישירות עם ה"חברה".
  5. אנו נותנים בזאת הוראה בלתי חוזרת לבנק בו מתנהל החשבון כהגדרתו לעיל, להחזיר ל"חברה" כל כספים ששולמו וזאת לאחר הודעה מוקדמת של שלושה ימי עסקים שתינתן לנו במידה שמצב חשבוננו בבנק יאפשר זאת. וזאת גם במקרה בו יתברר שזיכוי החשבון בבנק היה מוטעה לפי שיקול דעתכם הבלעדי תהיו זכאים לדרוש מהבנק את ביטול הזיכוי כאמור ו/או את תיקון הסכום ששולם על ידכם על פי פניה שלכם בכתב לבנק.
  6. אנו מצהירים כי לא תהיה לנו ו/או למי מטעמנו כל טענות ו/או תביעות נגדכם ו/או נגד הבנק, בקשר עם זיכוי חשבוננו ו/או תיקון הזיכוי ו/או ביטול הזיכוי בהתאם למפורט לעיל.
  7. בקשה זו, תהיה בתוקף עד לביטולה ע"י הודעה בכתב על ידנו. הביטול ייכנס לתוקפו 30 יום לאחר קבלת הודעת הביטול כאמור, על ידכם.
  8. במידה ו"החברה" תבחר להודיע על פרטי ביצוע התשלום באמצעות פקס/e-mail יש לשלחה:

 

     

חובה לצרף:
1. ניכוי מס במקור
2. אישור ניהול ספרים
3. העתק שיק מבוטל/אישור ניהול חשבון
4. צילום דוא"ל שנשלח
סמנו V ליד "אני לא רובוט"