ניווט באתר > דף הבית>

קיצורי דרך בחברה עירונית לתרבות אשדוד

כתב הצהרת בריאות לחוגי ספורט ומחול

הנחיות למילוי הטופס:

 

לכבוד 

החברה העירונית לתרבות, ספורט

ומרכזים קהילתיים באשדוד בע"מ (חל"צ) (ח.פ. 511757114) (להלן - "החברה")

מרח' הבנים 6

אשדוד

 

א.ג.נ., 

 

 

כתב הצהרת בריאות לחוגי ספורט ומחול

 

אנו הח"מ האב ו/או האם ו/או האפוטרופוסים של ילדנו/ילדתנו שפרטינו הינם כדלקמן:
הורים של: (שמות הילדים המשתתפים בחוג בלבד)
מין
מין
מין
מצ"ב צילום ספח תעודת זהות של האם / ו/או אב עם פרטי ילדנו.
ומצהירים ומתחייבים בזאת כלפי והחברה, כי האמור בכתב התחייבות זה הוסבר לנו ואנו נותנים בזאת הסכמתנו לכל האמור בו.
אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא ידוע לנו על כל בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל הילד/ה והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת החוג והמונעת השתתפות בננו/בתנו בפעילות הנערכת במסגרת זו.
במקרה של מגבלה רפואית:
1.אנו מצהירים בזאת כי לילד/ה יש בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת החוג כמפורט להלן:
2. אנו מתחייבים להודיע לחברה על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי של הילד/ה ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותה.
3. אנו מתחייבים בזאת לצרף במסגרת כתב התחייבות זה ולהעביר לחברה כל מסמך רפואי רלוונטי אודות המגבלה/ הבעיה של הילד/ה
4. בני/בתי יודע/ת / לא יודע/ת לשחות
5. פרסום תמונות של ילדנו/ילדתנו – אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כלפי החברה, כדלקמן
כי תמונות שלנו ו/או של ילדנו/ילדתנו יופיעו באתר האינטרנט של החברה ו/או בדף הפייסבוק של החברה או בפייסבוק של המדריך/ה או של החוג/מתנ"ס. אנו מודעים לכך שלא יפורסמו כל פרטים אישיים של ילדנו/ילדתנו באתר, מלבד שם פרטי ומשפחה.